§1 Foreningens navn og hjemsted:

1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens sekretariat som udpeges og godkendes af bestyrelsen.

§2 Formål:
§2.1: Brancheforeningens formål er at skabe en konstruktiv dialog og udvikling af Legepladsinspektørens arbejde. Dette sker bl.a. ved vidensdeling og afholdelse af temadage for foreningens medlemmer. Derudover at være med til at præge arbejdet med standardernes indhold, ud fra den viden og erfaring legepladsinspektørerne har. Dette skal bla. ske via deltagelse i S 230 udvalget, repræsentant til dette udvalg udpeges af bestyrelsen.

§3 Optagelse af medlemmer:
§3.1: Der søges skriftligt om medlemskab. Ansøgningen behandles senest på første efterfølgende bestyrelsesmøde.

§3.2: Ansøgere som kan støtte brancheforeningens formål og etiske regler kan optages, uanset uddannelsessted og ansættelsessted.

§3.3: Ansøgere som ønsker at udføre legepladsinspektioner med henvisning til BFLI skal have et gyldigt certifikat på senest gældende standarder som legepladsinspektør fra et af generalforsamlingen anerkendt uddannelsessted.

§3.4: Ansøgere uden certifikat men som har bestået eksamen på udbudte legepladskurser af minimum en uges varighed ved et af generalforsamlingen anerkendt uddannelsessted kan optages som medlem. Disse ansøgere har dog ikke ret til at udføre legepladsinspektion inklusiv tilhørende rapportering med nogen form for henvisning til brancheforeningen.

§3.5 Ansøgere, som ikke lever op til ovenstående krav i § 3.3 og/eller 3.4, kan optages som medlem af brancheforeningen efter vurdering af den til enhver tid siddende bestyrelse. Denne paragraf kan kun træde i kraft i særlige tilfælde, som f.eks. ansøgeren arbejder indgående med nugældende legepladsstandarder eller er underviser i legepladssikkerhed ved et af generalforsamlingen anerkendt uddannelsessted.
Legepladsinspektører som arbejder under akkreditering kan ligeledes komme i betragtning under denne særstatus. Der vil skulle vises dokumentation for den faglige kompetence gennem forelæggelse af dokumentation for uddannelse og faglig godkendelse. Det skal forelægges den til enhver tid siddende bestyrelse, såfremt denne ønsker det forelagt. For denne gruppe ansøgere med særstatus, kan retten til at udføre legepladsinspektioner med henvisning til brancheforeningen ligeledes besluttes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§4. Etiske regler:

§4.1: Brancheforeningens medlemmer er forpligtet til at indgå i et konstruktivt arbejde omkring udbredelsen af legepladsstandardernes ordlyd, og her under fortolkninger, der er kommet til brancheforeningens kendskab fx via dennes arbejde i S-230.

§4.2: Brancheforeningens medlemmer er forpligtet til at efterleve fortolkningssvar fra S-230 og CEN samt afgørelser fra offentlige myndigheder som fx sikkerhedsstyrelsen mm. Kommer disse svar af andre kanaler end brancheforeningen, så har medlemmet pligt til at videregive denne viden til brancheforeningen.

§4.3: Brancheforeningens logo må anvendes af medlemmer med ret til at udføre legepladsinspektion i forbindelse med inspektionsrapporter. Brancheforeningens logo må anvendes i forbindelse med markedsføring.

§5 Tvistigheder:

§5.1: Tvistigheder vedr. overholdelse af medlemsforpligtelser skal fremsendes skriftligt af de involverede parter til Brancheforeningen.
Tvistigheder kan behandles af en ”opmand” der udpeges af parterne i enighed.

Såfremt opmandsvurderingen ikke kan tiltrædes af bestyrelsen, er denne bemyndiget til at lade sager vurdere ved et EU akkrediteret prøvningsinstitut. I begge tilfælde afholdes omkostningerne herved af den underkendte part.

§5.2: I forbindelse med tvister af faglig karakter, tages der altid udgangspunkt i gældende standarder og lovgivning.

§6. Ophør af medlemskab:

§6.1: Et udtrådt eller ekskluderet medlem, har ikke krav på tidligere indbetalt kontingent, ydelser eller foreningens øvrige midler.

§6.2: Et udtrådt eller ekskluderet medlem må ikke anvende foreningens logo.

§7 Eksklusion:

§7.1: Eksklusion af et medlem kan efter bestyrelsens afgørelse finde sted hvis der indberettes eller konstateres misligholdelse af medlemsforpligtelser og medlemmet ikke tager fornødne skridt til at indgå i at løse misforholdet indenfor en af bestyrelsen anført periode. Eksklusion kan blive aktuelt, hvis et medlem optræder svigagtigt overfor foreningen, foreningens medlemmer eller medlemmets øvrige forretningsforbindelser, da BFLI ikke ønsker at blive sat i forbindelse med en sådan optræden.
Eksklusion kan også finde sted hvis de etiske regler ikke overholdes.
Eksklusion kan ske med øjeblikkelig virkning.

§8. Bestyrelsen:

§8.1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Mandatperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. På den årlige generalforsamling er 2 medlemmer på valg i de lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Suppleanter og revisor er på valg hvert år.

§8.2: Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af mandatperioden, skal bestyrelsen indkalde suppleant, således at den suppleant, der på den senest ordinære generalforsamling er blevet valgt med flest stemmer, indkaldes først. Såfremt mere end 2 medlemmer afgår i løbet af mandatperioden, foretager bestyrelsen selvsupplering.

§8.3: Selvsuppleringen skal forelægges til godkendelse på den første efterfølgende generalforsamling.

§8.4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

§8.5: Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet eller så ofte bestyrelsesformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§8.6: Formanden leder bestyrelsesmøderne eller foreslår en dirigent.

§8.7: Bestyrelsen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal.

§8.9: Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§8.10: I formandens fravær overtages dennes forpligtelser og rettigheder næstformanden.

§8.11: Kassereren har ansvaret for regnskabet og foreningens midler.

§8.12: I forbindelse med bestyrelsesmøderne føres referat som for brancheforeningens medlemmer vil være tilgængelig på brancheforeningens hjemmeside.

§8.13: Bestyrelsens medlemmer må ikke udnytte eller overfor udenforstående røbe fortrolige oplysninger, som de måtte have erhvervet i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen.

§9. Tegningsregel:

§9.1: Foreningen forpligtes overfor tredjemand af formand/næstformand tillige med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§9.2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§10 Ordinær generalforsamling:

§10.1: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til den af medlemmets senest opgivne E-mail adresse.
Dagsorden udsendes samtidigt og senest 30 dage før generalforsamlingen afholdelse. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af årets første kvartal.

§10.2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal fremsendes skriftligt.
Kun rettidigt indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen.

§10.3: Der kan kun afgives 1 stemme pr. medlem. Et medlem kan afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen, eller ved fuldmagt. Et medlem har kun stemmeret, hvis kontingentet er indbetalt min. 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10.4: Vedtægtsændring kan kun ske på en lovligt varslet generalforsamling og kun såfremt forslaget til vedtægtsændring skriftligt er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§10.5: Til vedtagelsen af et forslag om vedtægtsændring kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§10.6: Såfremt et forslag til vedtægtsændring ikke har opnået mindst 2/3 af stemmerne som nævnt foran, skal der senest 5 uger efter generalforsamlingen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

§10.7: Enhver henvendelse til brancheforeningen skal forelægges senest på første efterfølgende bestyrelsesmøde.

§10.8: Afgøres bestyrelsens beslutninger ved afstemning angives stemmetallene i referatet.

§10.9: Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan overdrage fuldmagt til andre bestyrelsesmedlemmer.

§10.10: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent.
2)Formandens beretning.
3)Kassereren aflægger beretning og regnskab.
4)Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent.
5)Behandling af indkomne forslag.
6)Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7)Valg af suppleant.
8)Valg af revisor.
9)Evt.

§11 Ekstraordinær generalforsamling:

§11.1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne.

§11.2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal ske med min. 30 dages varsel.

§12 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed:
§12.1: Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Stemmelighed medfører bortfald af forslaget.

§12.2: Skriftlig afstemning sker på begæring af mindst 3 medlemmer.

§12.3: Referat fra generalforsamlingen og dens forløb underskrives af dirigenten og formanden, og opbevares elektronisk på hjemmesidens lukkede forum.

§12.4: Møde- og stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt kontingent og ikke er under eksklusion.

§13 Kontingent:

§13.1: Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt og godkendt budget. Kontingentperioden er på 12 måneder og følger kalenderåret. Kontingentet opkræves i december måned for det efterfølgende år, med forfald netto 30 dag. Ved indmeldelse i foreningen i første halvår betales fuldt kontingent for det indeværende år. Ved indmeldelse i andet halvår betales halvt kontingent for det indeværende år. Dog kan bestyrelsen tilrettelægge hvervekampagne for nye medlemmer med tilbud om kontingentfrihed op til 12 måneder.

§13.2: Er kontingentet ikke betalt inden forfald, rykker kassereren skriftligt for den manglende indbetaling. Efter yderligere 30 dage uden indbetaling, slettes medlemmet af foreningen.

§14 Anden repræsentation:
§14.1: Alene bestyrelsens formand eller en af bestyrelsen udpeget/bemyndiget person er berettiget til at repræsentere/udtale sig på foreningens vegne overfor offentligheden.

§15 Regnskab:

§15.1: Regnskabsåret er 1.1- 31.12. Regnskabet tilstiles revisoren inden udgangen af januar måned og tilsendes i revideret tilstand bestyrelsen inden indkaldelse til generalforsamling.

§15.2: Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling. Regnskabet udsendes ikke til “tredjemand”.

§15.3: Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse. Foreningens midler skal indsættes i en bank/sparekasse.

§15.4: Bestyrelse og revisor har til enhver tid adgang til foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning.

§16 Ophævelse af foreningen:

§16.1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, der er lovligt indvarslet.

§16.2: Forslag herom skal fremsendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

§16.3: Ved foreningens opløsning, skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således, som det ved almindeligt stemmeflertal besluttes på den sidste generalforsamling.
Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

Vedtaget på generalforsamling den d. 15. marts 2018.

På bestyrelsens vegne:

Bjarne Lundgaard Terndrup
Bestyrelsesformand